świadczenia rodzicielskie

Świadczenia rodzicielskie w Niemczech: zasiłki na dziecko

W Niemczech obowiązuje prawo do uzyskania świadczenia rodzicielskiego, jakim jest Elterngeld – to zasiłek wychowawczy. Jest to świadczenie przyznawane z tytułu urodzenia dziecka i może być wypłacane aż do ukończenia przez nie 14 miesięcy. Jego celem jest pomoc rodzicom w skoncentrowaniu się na rodzicielstwie. Podział puli miesięcy przeznaczonych na opiekę osobistą nad dzieckiem rodzice mogą dowolnie rozdzielić pomiędzy siebie, jednak jeden rodzic musi otrzymać minimum dwa miesiące takiej opieki. W czasie zajmowania się nowonarodzonym potomstwem, rodzicowi wypłacane jest świadczenie obliczone procentowo od dochodów osiągniętych w czasie ostatniego roku. Co ważne, o Elterngeld starać się mogą również osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

Zasiłek rodzicielski jest inną formą przyznawanego świadczenia niż świadczenia rodzinne i jego pobieranie nie zamyka drogi do wystąpienia o inne zasiłki socjalne. Ten rodzaj zasiłku na dziecko nie musi być złożony bezpośrednio po narodzinach dziecka – jest wypłacany do trzech miesięcy wstecz.

Wyróżnia się także zasiłek na dziecko Elterngeld Plus, którego zadaniem jest pomóc rodzicom we wcześniejszym powrocie do pracy. Mogą z niego skorzystać także rodzice samotnie wychowujący dzieci, jeśli wracają do pracy na pół etatu – można go wtedy wydłużyć o 4 miesiące.

 

Komu przysługuje Elterngeld?

Aby otrzymać niemiecki zasiłek na dziecko Elterngeld, rodzice nowonarodzonych dzieci muszą wypełnić odpowiednie wnioski o zasiłki, w tym macierzyński czy rodzicielski – także w Polsce. Należy przedstawić dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania lub stałego pobytu w Niemczech. Ze świadczeń, które uzyskiwane są w naszym kraju, urzędy niemieckie odliczają wskazane kwoty przy wypłacie Elterngeld. Nie jest możliwe samodzielne wybranie, z którego kraju będzie pobierane świadczenia. Do wypłaty przeznaczone będą różnice pomiędzy zasiłkami przyznanymi w obu krajach: na terenie Polski i Niemiec.

Zasiłek wychowawczy na dziecko będzie wypłacany do czasu ukończenia przez nie 14 miesiąca życia. Odstępstwem od tej zasady jest uzyskanie świadczenia na obce dziecko – wtedy okres 14 miesięcy liczony jest od przejęcia opieki nad dzieckiem. Z prawa do pobierania Elterngeld mogą korzystać także rodzice będący w procesie adopcyjnym. Jeśli w opiece nad dzieckiem nie mogą sprawować z powodu choroby, upośledzenia lub śmierci rodzice, wypełnienie wniosków o zasiłek na dzieci przysługuje członkom rodziny –do trzeciego stopnia pokrewieństwa.

 

świadczenia rodzicielskie