Kiedy ustaje prawo do zasiłku na dziecko Kindergeld?

Pomoc państwa w utrzymaniu dziecka w Niemczech przybiera m.in. postać świadczeń na dzieci zwane: Kindergeld. Przysługuje on każdemu rodzicowi dzieci do ukończenia 25 roku życia, który ma w Niemczech swoje miejsce zamieszkania lub stałego pobytu i złożyli stosowny wniosek w urzędzie skarbowym. Jego wysokość zależy od liczby dzieci w gospodarstwie domowym i co do zasady na kolejne dziecko w rodzinie przysługuje większa kwota.

 

Jak wykształcenie wpływa na wysokość Kindergeld?

Zasiłek na dzieci Kindergeld przyznawany jest chętnie tym z opiekunów, którzy nie żałują im na edukację, a same dzieci chętnie się uczą. Nierzadko urzędy do wniosku proszą, by dołączyć kartę ocen, jako część umotywowania osiągnięć dziecka, czy też zaświadczeń o ukończeniu danego semestru, czy też roku szkolnego. Co do zasady jest on wypłacany do ukończenia przez nie 18. roku życia, chyba że kontynuują naukę — to do ukończenia przez nie 25 lat. Gdy pełnoletnie dziecko kontynuuje naukę w szkole powszechnej albo w ramach pierwszego etapu kształcenia zawodowego lub studiów, rodzice są uprawnieni do pobierania zasiłku Kindergeld w pełnej wysokości. Jeśli dziecko np. zdało maturę i nie rozpoczęło jeszcze studiów lub szkolenia zawodowego, rodzice mają prawo do otrzymywania zasiłku na dzieci przez maksymalnie cztery miesiące. Gdy etap pierwszy nauki będzie ukończony wypłacany zasiłek zależy od tego co zrobi dziecko. Jeśli dorabia ono powyżej 20 godzin tygodniowo pozbawia się prawa do zasiłku.

 

Kiedy dziecko straci Kindergeld?

Zasiłku pozbawiają osiągane przez młodzież dochody z pracy najemnej w charakterze pracobiorcy, w rolnictwie i leśnictwie, na własny rachunek, czy też z prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatek ten przysługuje dzieciom naturalnym, adoptowanym, których kontynuowana nauka jest ukierunkowana na określony cel zawodowy i służyć będzie zdobyciu przydanych lub wymaganych do wykonywania zamierzonego zawodu wiadomości, umiejętności i doświadczeń.